6 วัน 5 คืน Bahamian Cruise from Miami with Marvel Day at Sea เริ่มต้นที่ 38,100 บาท

Disney Cruise Thailand ขอนำท่านล่องเรือสำราญไปกับ Disney Magic ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและอาหารบริการทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 6 วัน

ท่าเรือออกจาก ไมแอมี, สหรัฐอเมริกา

Port: 1) Miami, United States  2) Key West, United States  3) Nassau, Bahamas  4) Castaway Cay, Bahamas

โปรแกรมการเดินทาง

 ราคาและข้อเสนอพิเศษ

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น* (ต่อ 1 ท่าน)

Inside

38,100
 • บาท/ท่าน

Ocean View

41,000
 • บาท/ท่าน

Balcony

49,800
 • บาท/ท่าน

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม

 • ค่าห้องพักบนเรือสำราญ (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 • อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่าภาษีท่าเรือและภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม

 • ค่า Gratuity (Tips) พนักงานบนเรือ 12USD/ท่าน/คืน (ลูกค้าชำระเองบนเรือ)
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 • ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ (หากต้องการสำรองตั๋วเครื่องบินเดินทาง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
 • ค่ารถรับส่งจากสนามบินไปยังท่าเรือ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

กรุณาสอบถามรายละเอียดจาก Disney Cruise Thailand +6621961850-2

บรรยากาศ, ที่พัก, สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ

ขึ้นเรือที่: ไมแอมี, สหรัฐอเมริกา
เริ่มต้นที่: 38,100 บาท
วันออกเดินทาง: 11 มกราคม 2019
รหัสทัวร์: M3-19
สอบถามเพิ่มเติม: +6621961850-2
ข้อมูลเพิ่มเติม
2018-10-25T11:47:07+00:00